facultymember
 
 
 
 
You are here:: Dean
 
 

Dr. Churdchai Cheowtirakul

drchedchai

DIRECTOR OF Ph.D. in FOOD-BIOTECHNOLOGY

ชื่อ ดร. เชิดชัย นามสกุล เชี่ยวธีรกุล

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาตรี วท.บ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  ปริญญาโท MA. (Microbiology) University of California, Davis.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Microbiology) University of California, Davis.

ประวัติการทำงาน

 • Program Director, Doctor of Philosophy in Food Biotechnology
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางธุรกิจ Innovation Creativity and Enterprise Center (ICE Center) บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
 • นักวิจัยกระบวนการผลิตอาหารที่ต้องใช้จุลินทรีย์ของสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นักวิจัยโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (High-Tech Investment Project) ของบริษัท First Financial Corporation, Los Angeles, U.S.A.
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท First Financial Corporation, Los Angeles, U.S.A.
 • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทผลิตภัณฑ์ไข่ แปดริ้ว จำกัด (บริษัทไข่ผง)
 • คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • กรรมการบริษัท แอ๊ดว้านซ์ อโกรเทค จำกัด
 • Advisory board ของ Tops Supermarket.
 • Food Hygiene consultant ของ Star-Mart (Caltex).
 • Food Hygiene consultant ของ Macro Superstore.
 • อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Leader โครงการที่ขอทุนวิจัยของสถาบันวิจัยแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการรณรงค์การแก้กฎหมายสุราเสรี
 • ประธานกรรมการมหกรรมสุราพื้นบ้านแห่งชาติ ครั้งที่ 1-6
 • ประธานร่างหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการอาหาร
 • ที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของรัฐมนตรีมหาดไทย
 • ตัวแทนประชุมสหประชาชาติของกรุงวาติกัน
เกียรติคุณ
 • ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ซึ่งหมายถึงศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวและเครื่องดื่มน้ำนมข้าว เลขที่ 064211 วันที่ 16 มีนาคม 2549 ถึง 12 มีนาคม 2564

ตำแหน่งของสมาคมวิชาชีพทั้งอดีตและปัจจุบัน

 • อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 • ปฏิคมสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชีววิทยา
 • กรรมการที่ปรึกษาการร่างหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กรรมการสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

งานวิจัยที่ทำและสนใจ

 • Genetic manipulation of industrial microorganism
 • Biosensor monitoring of industrial process
 • Automation monitoring of bioprocess by computerize biosensors
 • Analytical study on commercialize novel biotechnological products and production feasibility
 • Process development for mass production of bioprocess products
 • The role of educational institute in food sanitation improvement
 • Research and development in tropical fruit wine production and aging process
 • Protoplast fusion of malo-lactic organisms
 • Seeking to work in research and academic teaching in the field of food innovation
 • Searching for new microbial strain for novel bioprocess.
 • Looking for collaboration from a related academic

กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

 • มีส่วนร่วมทำโครงการเศรษฐกิจพึ่งตนเองกับคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยทำให้การเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทดีขึ้น
 • ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการฝ่ายเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรในการ่างกฎหมาย สุราเสรี
 • ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสภาผู้แทนราษฎร ในการจัดงาน “เครื่องดื่มภูมิปัญญาชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มพื้นเมืองชนิดต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากของบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายชั่วคน
 • ได้จัดการอบรมหลักสูตรสั้นๆ เพื่อช่วยให้ผู้ตกงานในยุควิกฤตเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น

Student Project

Academic Year Project Title AuthorDepartmentAbstract
2010 The study of Rice Milk Yogurt ice cream with different flavor production
Ms.  Ly Hoang Kieu Linh
Food Technology

Study of Lime Beer Fermentation
Ms. Weiyue Lin
Master of Science
2015 The Usage of Banana (Musa Acuminata) for Novel Beverage Production. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics (IJBBB). Vol.5(1): 62-69 Ngwang, Nkerbu Rodolphe.

Master of science