student-info
 
 
 
 
You are here:: Job Available Announcement Job postings : President Green House Food Co., LTD.
 
 

Job postings : President Green House Food Co., LTD.

PresidentGreenHouseFood_logoJob Specification

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งงาน

ระดับการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
 • หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ประสบการณ์

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้และทักษะ

 • มีความรู้ด้านโภชนาการ
 • มีความรู้ด้านการทำสื่อนำเสนอ และมีทักษะการสื่อสาร
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูด อ่านและเขียนได้
 • สามารถเดินทางปฏิบัตินอกสถานที่ได้

หน้าทีความรับผิดชอบ

 • จัดฝึกอบรมด้านคุณภาพมาตรฐานของร้าน  สำหรับพนักงานใหม่
 • ทำหน้าที่เป็น โภชนากร เช่น สาธิต ทำอาหาร และให้คำแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ ด้านเมนูและสูตรอาหารต่างๆ
 • ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (พัฒนาสูตรอาหาร)
 • ออกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ในแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ติดต่อโดยตรงได้ที่

คุณวราภรณ์  อึ้งเจริญวงค์ 

บริษัท เพรซิเดนท์ กรีน เฮ้าส์ ฟู้ดส์ จำกัด

โทร 02-641-2699