services
 
 
 
 
You are here:: Pre-BioOlympic The 11th Pre-Bio Olympic Quiz
 
 

The 11th Pre-Bio Olympic Quiz

student001

Apply Now untill 19 August 2559 at Hua Mak Campus

โครงการ การแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอโอลิมปิค ครั้งที่ 11 (The 11th Pre-Bio Olympic Quiz)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักการและเหตุผล 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “การแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอโอลิมปิค ครั้งที่ 11” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในความรู้ด้านสาขาวิทยาศาสตร์วิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายในปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น
  2. ต้องยื่นใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยการรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา และ/หรือ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
  3. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันต้องการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีม ให้แจ้งกับคณะกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการแข่งขัน

ขอบข่ายสาระความรู้ที่ใช้แข่งขัน

ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาขาชีววิทยา  และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

วิธีการแข่งขัน

  1. จัดการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คน
  2. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงหนึ่งทีม และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

หลักเกณฑ์ในการแข่งขัน 

รอบแรก 

  • รอบคัดเลือก โดยทำข้อสอบปรนัยเพื่อคัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ทีม (ความรู้พื้นฐานสาขาชีววิทยา และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตร

รอบตัดสิน 

  • รอบชิงชนะเลิศ โดยวิธีตอบปัญหาข้อสอบปรนัยบนเวที (ความรู้พื้นฐานสาขาชีววิทยา, ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ)
  • ผลการตัดสินการแข่งขันของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถือเป็นอันสิ้นสุด   ผู้เข้าแข่งขันทีมใดจะทักท้วงหรือโต้แย้งประการใดไม่ได้

หมายเหตุ:

  1. คำถามในรอบชิงชนะเลิศใช้ภาษาอังกฤษในการแข่งขัน
  2. นักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้รับของที่ระลึก และประกาศนียบัตร

รางวัลในการแข่งขัน 

รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 5,000 บาท และประกาศนียบัตร  

รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

เวลาและสถานที่

การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 14.00 น. ณ อาคาร John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

9.00  -   9.30 น.                       ลงทะเบียน

9.30  -   9.45 น.                       พิธีเปิดการแข่งขัน

9.45  -   11.15 น.                     การแข่งขันรอบคัดเลือก

11.30  -   13.00 น.                   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.00  -   14.00 น.                   การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้

จดหมาย:  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เลขที่ 592  ซอยรามคำแหง 24  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์:   02-300-4553 ถึง 62 ต่อ 3796

Email:       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fax :        02-719-2700

Line ID:    @au_biotech 

 

 Application Form      Registration Form