You are here:: เยี่ยมชมบริษัทภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปฯ
 
 

เยี่ยมชมบริษัทภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปฯ

visitor13Jan2017_001

"เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าพบ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เพื่อประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

pinmisa01

"เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ วิหาสกิจชุมชนพิณมิสา จ.สมุทรสาคร เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

mosqito01

"เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด จ.เพชรบุรี เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

sk01
"เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ บริษัท เอส. เค. โปรฟิชเชอรี่ จำกัด จ.สมุทรสาคร เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

survey01

"เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ บริษัท อาร์ แอนด์ ดี ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด จ.ราชบุรี เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

sadao01

"เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ บริษัท สะเดาไทย จำกัด จ.สุพรรณบุรี เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560"

vivi01

"เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เข้าพบ บริษัท แมวดำอุตสาหกรรม จำกัด จ.นครปฐม เพื่อประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560