Biotechnology ABAC

 
 
academic
 
 
 
 
You are here: หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร : หลักสูตร
 
 

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร : หลักสูตร

หลักสูตร
หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
  กลุ่มวิชาแกน
59
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42
  กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6
  จำนวนหน่วยกิตสะสม
146