Biotechnology ABAC

 
 
academic
 
 
 
 
You are here: ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 
 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีชีวาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันนี้ ได้เริ่มต้นกับแนวคิดใหม่ภายใต้ความตั้งใจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและความสามารถในการประยุกต์ใช้เพื่อประกอบธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-education to Bioentrepreneur) และเป็นแห่งเดียวในประเทศที่เปิดสอนด้วยหลักสูตรนานาชาติอย่างแท้จริง และมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่เป็นสากล ทำให้ปัจจุบันเรามีนักศึกษาต่างชาติ มากกว่า 10 ประเทศ ด้วยหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับ ทำให้เป็นคณะฯ ที่มีความร่วมมือในการสอนและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทุกภาคการศึกษาได้รับการตอบรับในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและคณาจารย์ผู้สอนจากหลายประเทศ อาทิเช่น

  • University of California at Davis, USA
  • University of Queensland, Australia
  • Saigon Technology University, Vietnam
  • Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia