Biotechnology ABAC

 
 
academic
 
 
 
 
You are here: หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร : หลักสูตร (เริ่ม 2012)
 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร : หลักสูตร (เริ่ม 2012)

หลักสูตร
หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
  กลุ่มวิชาแกน
59
  กลุ่มวิชาเอกบังคับ
40
  กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
  กลุ่มวิชาเลือกเสรี
6
  จำนวนหน่วยกิตสะสม
144